برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان c (3860)

گفتار اول: تعریف ابزارهای مالی (صکوک)52بند اول: تعریف لغوی53بند دوم: تعریف اصطلاحی53گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی55بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی55بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین56بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق c (3857)

گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد105مبحث دوم: رویه‌ی قضایی114مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری)128 در این سایت فقط تکه هایی از این ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد c (3853)

2-1-2-2- محدودهاصلآزادیقراردادی362-1-2-3- موانعاصلآزادیقراردادی392-1-2-3-1- قانون392-1-2-3-2- نظمعمومی412-1-2-3-3- اخلاقحسنه422-1-3- دورهقراردادی432-1-4- مسئولیتقراردادی442-1-5- ضرر452-2-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی472-2-1- دورهپیشقراردادی482-2-1-1- تعریفدورهپیشقراردادی482-2-1-2- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی512-2-2- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی522-2-2-1- تعریفنظریه522-2-2-2- مبانینظریه552-2-2-2-1- آزادیقراردادی552-2-2-2-2- نظریهاخطاربهخریدار562-2-3- مسئولیّتپیشقراردادی572-2-4- ارتباطدردورهپیشقراردادی582-2-4-1- گفتگوهایمقدّماتی582-2-4-2- مذاکراتپیشقراردادی59فصلسوّم:انواعتعهّداتپیشقراردادی و اصول حاکم بر آن19 در این سایت فقط تکه هایی از ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3851)

2-2-6-2 انواع بیع232-2-6-2مضاربه (جایز)272-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)282-2-6-4 جعاله (جایز)292-2-6-5 شرکت (جایز)312-2-6-8 مزارعه352-2-6-9 مساقات362-2-7 شرایط ضمن قرارداد372-3بانکداری اسلامی402-3-1 نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف)402-3-2 انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا412-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد c (3850)

بند اول: ارکان تحقق مسئولیت قهری19الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترک فعل)20ب) ورود ضرر21ج) رابطه ی سببیت23بند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادی24الف) وجود قرارداد24ب) تخلّف از تعهد26ج) ورود ضرر28د) رابطه ی سببیّت29گفتار سوم: مبنا و ادامه مطلب…